תבנית הכנסה נטו - הורד תבנית אקסל בחינם

תבנית הכנסה נטו זו מציגה את חישוב הרווח הנקי באמצעות פריטי שורה מדוח רווח והפסד.

להלן צילום מסך של תבנית הרווח הנקי:

תמונת מסך לתבנית הכנסה נטו

הורד את התבנית בחינם

הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!

הרווח הנקי הוא סכום הרווח החשבונאי שנותרה לחברה לאחר ששילם את כל הוצאותיה. הרווח הנקי נמצא על ידי לקיחת הכנסות ממכירות הכנסות ממכירות הכנסות ממכירות הן ההכנסות שקיבלה חברה ממכירות סחורות שלה או מתן שירותים. בחשבונאות, המונחים "מכירות" ו"הכנסות "יכולים להיות, ולעיתים קרובות, משמשים להחלפה, פירושם אותו דבר. הכנסה אינה אומרת בהכרח מזומנים שהתקבלו. והפחתת COGS, SG&A SG&A SG&A כוללת את כל הוצאות שאינן ייצור שנגרמו לחברה בתקופה נתונה. זה כולל הוצאות כמו שכר דירה, פרסום, שיווק, הנהלת חשבונות, התדיינות משפטית, נסיעות, ארוחות, משכורות ניהול, בונוסים ועוד. לפעמים זה יכול לכלול גם הוצאות פחת, פחת והפחתות,הוצאות ריבית הוצאות ריבית הוצאות ריבית נובעות מחברה המממנת באמצעות חוב או חכירת הון. הריבית נמצאת בדוח רווח והפסד, אך ניתן לחשב אותה גם באמצעות לוח החובות. על לוח הזמנים לתאר את כל חלקי החוב העיקריים שיש לחברה במאזן שלה, ולחשב ריבית על ידי הכפלת המסים וכל ההוצאות האחרות.

רווח נקי הוא הפריט האחרון בדוח רווח והפסד דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד הוא אחד מדוחותיה הכספיים של החברה המציגים את הרווח וההפסד שלהם לאורך תקופה מסוימת. הרווח או ההפסד נקבע על ידי לקיחת כל ההכנסות והפחתת כל ההוצאות מפעילות תפעולית ולא תפעולית. דוח זה הוא אחד משלושה דוחות המשמשים הן במימון תאגידי (כולל מודלים פיננסיים) והן בחשבונאות. . עם זאת, בחלק מדוחות הרווח יופיע סעיף נפרד בתחתית התאמת הרווחים השמורים בתחילת דרכם רווחים שמורים הנוסחה הרווחים השמורים מייצגת את כל הרווח הנקי המצטבר שמנוגד על ידי כל הדיבידנדים ששולמו לבעלי המניות.רווחים שמורים הם חלק מההון העצמי במאזן ומייצגים את חלק מרווחי העסק שאינו מחולק כדיבידנד לבעלי המניות, אלא שמור להשקעה מחדש עם סיום הרווחים השמורים דרך הרווח הנקי ודיבידנד דיבידנד למניה (DPS) דיבידנד למניה (DPS) הוא הסכום הכולל של דיבידנדים המיוחסים לכל מניה פרטנית בחברה. חישוב הדיבידנד למניה.

הרווח הנקי חשוב מאוד בכך שהוא מהווה פריט מרכזי בכל שלושת הדוחות הכספיים שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. שלוש הצהרות הליבה הללו מורכבות. בעוד שהוא מגיע דרך דוח רווח והפסד, הרווח הנקי משמש גם במאזן המאזן המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי.נכסים = התחייבויות + הון ודוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים (המכונה רשמית דוח תזרים מזומנים) מכיל מידע על כמות המזומנים שהחברה ייצרה והשתמשה בתקופה מסוימת. הוא מכיל 3 סעיפים: מזומנים מפעילות, מזומנים מהשקעה ומזומנים ממימון. .

הרווח הנקי זורם למאזן דרך רווחים שמורים - חשבון הון עצמי. זו הנוסחה למציאת רווחים שנשמרו בסוף:

סיום RE = התחלה של RE + הכנסה נטו - דיבידנדים

בהנחה שאין דיבידנדים, השינוי ברווחים השמורים בין תקופות צריך להיות שווה לרווח הנקי באותן תקופות. אם אין דיווחים על דיבידנדים בדוחות הכספיים, אך השינוי ברווחים השמורים אינו שווה לרווח הנקי, ניתן להניח שההפרש שולם בדיבידנדים.

עוד תבניות בחינם

לקבלת משאבים נוספים, עיין בספריית התבניות העסקיות שלנו כדי להוריד מספר רב של דוגמאות Excel בחינם, מצגת PowerPoint ותבניות מסמכי Word.

  • תבניות דוגמנות של Excel Excel ותבניות של מודלים פיננסיים הורד תבניות מודלים פיננסיים בחינם - ספריית הגיליונות האלקטרוניים של Finance כוללת תבנית מודל פיננסי של 3 דוחות, מודל DCF, לוח חובות, לוח פחת, הוצאות הון, ריביות, תקציבים, הוצאות, חיזוי, גרפים, גרפים, לוחות זמנים , הערכת שווי, ניתוח חברות דומה, תבניות אקסל נוספות
  • תבניות מצגת PowerPoint
  • תבניות תבניות מסמכי עסקה תבניות עסקיות בחינם לשימוש בחיים האישיים או המקצועיים שלך. התבניות כוללות Excel, Word ו- PowerPoint. אלה יכולים לשמש לעסקאות, דוגמנות משפטית, פיננסית, ניתוח פיננסי, תכנון עסקי וניתוח עסקי.