החזר על הון (ROE) - נוסחה, דוגמאות ומדריך ROE

תשואה על הון (ROE) היא מדד התשואה השנתית של החברה (רווח נקי הרווח הנקי נטו הוא פריט מרכזי, לא רק בדוח רווח והפסד, אלא בשלושת הדוחות הכספיים המרכזיים. אמנם הוא הגיע דרך ההכנסה. הצהרה, הרווח הנקי משמש גם במאזן וגם בדוח תזרימי המזומנים.) חלקי הערך של סך ההון העצמי שלה. המניות הון המניות הון המניות (המכונה גם הון עצמי) הוא חשבון במאזן של החברה, מורכב מהון מניות בתוספת רווחים שמורים. זה גם מייצג את הערך השיורי של הנכסים פחות ההתחייבויות. על ידי סידור מחדש של המשוואה החשבונאית המקורית, אנו מקבלים הון עצמי = נכסים - התחייבויות, מבוטא באחוזים (למשל, 12%). לחלופין,ניתן להפיק ROE גם על ידי חלוקת קצב גידול הדיבידנד של החברה בשיעור החזקת הרווחים שלה (1 - יחס תשלום דיבידנד יחס התשלום הדיבידנד יחס התשלום הדיבידנד הוא סכום הדיבידנדים ששולמו לבעלי המניות ביחס לסכום הכולל של הרווח הנקי שנוצר על ידי חברה . פורמולה, דוגמא).

התשואה להון הינה יחס שני חלקים בגזירתו מכיוון שהוא מאגד את דוח רווח והפסד ומאזן המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי. נכסים = התחייבויות + הון, כאשר ההכנסה או הרווח הנקי מושווים להון העצמי. המספר מייצג את התשואה הכוללת על ההון העצמי ומראה את יכולת החברה להפוך השקעות במניות לרווחים. במילים אחרות, הוא מודד את הרווחים שהושגו עבור כל דולר מהון עצמי.

נוסחת החזר על הון

תשואה על נוסחת הון

להלן משוואת ROE:

ROE = הכנסה נטו / הון עצמי

ROE מספק מדד פשוט להערכת תשואות השקעות. על ידי השוואת ההחזר על ההשקעה של החברה לממוצע בענף, ניתן לאתר משהו לגבי היתרון התחרותי של החברה היתרון התחרותי יתרון תחרותי הוא תכונה המאפשרת לחברה לעלות על המתחרים שלה. יתרונות תחרותיים מאפשרים לחברה להשיג. ROE עשוי גם לספק תובנה כיצד הנהלת החברה משתמשת במימון מהון עצמי לצורך הגדלת העסק.

החזר השקעה בר קיימא וגדל לאורך זמן יכול להיות שחברה טובה בייצור ערך בעלים ערך בעל המניות ערך בעל המניות הוא השווי הכספי שבעלות עסק מקבל על בעלות על מניות בחברה. עלייה בערך בעלי המניות נוצרת מכיוון שהיא יודעת להשקיע מחדש את רווחיה בצורה חכמה, כדי להגדיל את התפוקה והרווחים. לעומת זאת, ירידה בהחזר ההשקעה יכולה להיות שההנהלה מקבלת החלטות גרועות על השקעת הון מחדש בנכסים לא יצרניים.

נהגי פורמולה של ROE

בעוד שנוסחת ההחזר על ההון הפשוטה היא הרווח הנקי חלקי ההון העצמי, אנו יכולים לפרק אותה עוד יותר לנהגים נוספים. כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, הנוסחה להחזר על ההון היא גם פונקציה של התשואה על הנכסים של החברה (ROA) החזר על נכסים ופורמולה של ROA הנוסחה. החזר על נכסים (ROA) הוא סוג של מדד החזר השקעה (ROI) המודד את רווחיות העסק ביחס לסך נכסיו. יחס זה מציין את ביצועי החברה על ידי השוואת הרווח (הרווח הנקי) שהיא מייצרת להון שהשקיעה בנכסים. וכמות המינוף הפיננסי מינוף פיננסי מינוף פיננסי מתייחס לסכום הכסף המושאל ששימש לרכישת נכס מתוך ציפייה שההכנסה מהנכס החדש תעלה על עלות ההשאלה. יש לזה.שני המושגים הללו יידונו ביתר פירוט בהמשך.

נהגי תשואה להחזר הון

למידע נוסף בקורס יסודות ניתוח פיננסי.

הורד את התבנית בחינם

הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!

מדוע ROE חשוב?

עם הרווח הנקי במונה, החזר על הון (ROE) בוחן את השורה התחתונה של החברה כדי לאמוד את הרווחיות הכוללת עבור בעלי ומשקיעי החברה. בעלי המניות נמצאים בתחתית סדר הניקור של מבנה ההון של החברה מבנה ההון מבנה ההון מתייחס לכמות החוב ו / או ההון שהחברה מעסיקה למימון פעילותה ומימון נכסיה. מבנה ההון של המשרד וההכנסה המוחזרת אליהם הם מדד שימושי המייצג רווחים עודפים שנותרו לאחר תשלום התחייבויות חובה והשקעה מחודשת בעסק.

פורמולת ROE

מדוע להשתמש במדד החזר על הון?

במילים פשוטות, עם ההחזר על ההשקעה, המשקיעים יכולים לראות אם הם משיגים תשואה טובה על כספם, בעוד חברה יכולה להעריך עד כמה יעילה הם מנצלים את ההון העצמי של החברה. יש להשוות את ההחזר על ההשקעה בהחזר ההשקעה ההיסטורי של החברה ולממוצע ההחזר על ההשקעה בתעשייה - זה אומר מעט אם מסתכלים רק בבידוד. יחסים פיננסיים אחרים יחסים פיננסיים נוצרים תוך שימוש בערכים מספריים שנלקחו מהדוחות הכספיים כדי לקבל מידע משמעותי אודות חברה, כדי לקבל תמונה מלאה ומושכלת יותר של החברה לצורכי הערכה.

על מנת לספק את המשקיעים, חברה צריכה להיות מסוגלת לייצר ROE גבוה יותר מהתשואה הזמינה מהשקעה בסיכון נמוך יותר.

השפעת המינוף

ההחזר על ההשקעה הגבוה יכול להיות שהחברה מצליחה יותר לייצר רווח באופן פנימי. עם זאת, זה לא מראה באופן מלא את הסיכון הכרוך בתשואה זו. חברה רשאית להסתמך בכבדות על חוב חוב לטווח ארוך חוב לטווח ארוך (LTD) הוא כל סכום של חובות מצטיינים שהחברה מחזיקה אשר תקופת הפירעון שלהם היא 12 חודשים או יותר. היא מסווגת כהתחייבות לא שוטפת במאזן החברה. הזמן לפדיון בע"מ יכול לנוע בין 12 חודשים ל -30+ שנים וסוגי החובות יכולים לכלול אגרות חוב, משכנתאות כדי לייצר רווח נקי גבוה יותר, ובכך להגדיל את ההחזר על ההשקעה.

כדוגמא, אם לחברה יש הון של 150,000 דולר ו -850,000 דולר חוב, ההון המועסק הכולל הוא 1,000,000 דולר. זהו אותו מספר סך הנכסים המועסקים. בשיעור של 5% זה יעלה 42,000 $ לשירות חוב זה, מדי שנה. אם החברה מצליחה להגדיל את רווחיה לפני ריבית לתשואה של 12% על הון מועסק (ROCE) תשואה על הון מועסק (ROCE) תשואה על הון מועסק (ROCE), יחס רווחיות, מודד עד כמה יעילה החברה משתמשת בהון שלה כדי לייצר רווחים. התשואה על ההון, הרווח הנותר לאחר תשלום הריבית הוא 78,000 $, מה שיגדיל את ההון ביותר מ- 50%, בהנחה שהרווח שייווצר יושקע מחדש. כפי שאנו רואים, השפעת החוב היא הגדלת התשואה להון.

התמונה למטה מקורס ניתוח פיננסי של האוצר מראה כיצד מינוף מגדיל את תשואות ההון.

יחס הון עצמי חוב דוגמא להשפעה על ההשקעה

למידע נוסף בקורס יסודות ניתוח פיננסי.

חסרונות של ROE

יחס ההחזר על ההון יכול להיות מוטה גם על ידי רכישות חוזרות של מניות דיבידנד לעומת רכישה חוזרת / רכישה חוזרת של המניות. ישנן שתי דרכים עיקריות בהן החברה מחזירה רווחים לבעלי המניות שלה - דיבידנדים במזומן ורכישות מחדש של מניות. הסיבות מאחורי ההחלטה האסטרטגית בנושא דיבידנד לעומת רכישת מניות שונות מחברה לחברה. כאשר ההנהלה רוכשת מחדש את מניותיה מהשוק, הדבר מצמצם את מספר המניות המצטיינות משוקלל מניות משוקלל מצטיין מניות משוקללות ממוצעות משוקללות מתייחס למספר מניות החברה המחושב לאחר התאמה לשינויים בהון המניות לאורך תקופת דיווח. מספר המניות המשוקלל הממוצע המשוקלל משמש לחישוב מדדים כגון רווח למניה (EPS) בחברה.הדוחות הכספיים. לפיכך, ההחזר על ההשקעה עולה ככל שהמכנה מצטמק.

חולשה נוספת היא בכך שיחסי ROE מסוימים עשויים להחריג נכסים בלתי מוחשיים מהון העצמי. נכסים בלתי מוחשיים נכסים בלתי מוחשיים על פי תקני ה - IFRS, נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים שאינם כספיים ניתנים לזיהוי ללא מהות פיזית. כמו כל הנכסים, נכסים בלתי מוחשיים הם אלה שצפויים לייצר לחברה תשואות כלכליות בעתיד. כנכס לטווח ארוך, ציפייה זו נמשכת מעבר לשנה. הם פריטים לא כספיים כגון מוניטין מוניטין בחשבונאות מוניטין הוא נכס בלתי מוחשי. הרעיון של מוניטין נכנס לתמונה כאשר חברה המעוניינת לרכוש חברה אחרת מוכנה לשלם מחיר גבוה משמעותית משווי השוק ההוגן של נכסי החברה נטו. האלמנטים המרכיבים את הנכס הבלתי מוחשי של מוניטין, סימני מסחר, זכויות יוצרים ופטנטים.זה יכול לגרום לחישובים להיות מטעים וקשים להשוואה לחברות אחרות שבחרו לכלול נכסים בלתי מוחשיים.

לבסוף, היחס כולל כמה שינויים בהרכבו, וייתכנו מחלוקות בין אנליסטים. לדוגמא, ההון העצמי יכול להיות מספר התחלתי, מספר הסיום, או הממוצע של השניים, בעוד שהרווח הנקי עשוי להחליף EBITDA EBITDA EBITDA או רווחים לפני ריבית, מס, פחת, הפחתות הם רווחי החברה לפני כל מתוך ניכויים אלה נטו. EBITDA מתמקד בהחלטות התפעוליות של עסק מכיוון שהוא מסתכל על רווחיות העסק מפעילות הליבה לפני ההשפעה של מבנה ההון. נוסחה, דוגמאות ומדריך EBIT EBIT EBIT מייצג רווח לפני ריבית ומיסים והוא אחד מסכומי המשנה האחרונים בדוח רווח והפסד לפני הרווח הנקי. EBIT מכונה לפעמים גם הכנסה תפעולית ומכונה זה בגלל שהוא 'שנמצאו על ידי ניכוי כל הוצאות התפעול (עלויות ייצור ולא ייצור) מהכנסות ממכירות. , וניתן להתאים או לא לפריטים חד פעמיים פריט חד פעמי בחשבונאות, פריט חד פעמי הוא רווח או הפסד נדיר או לא תקין המדווח בדוחות הכספיים של החברה. בניגוד לפריטים אחרים המדווחים על ידי חברה, פריטים חד-פעמיים אינם נובעים מפעילות החברה הרגילה. .

כיצד להשתמש בתשואה על ההון

תעשיות מסוימות נוטות להשיג החזר השקעות גבוה יותר מאחרות, ולכן החזר ROE שימושי ביותר בהשוואה בין חברות באותו ענף. תעשיות מחזוריות נוטות לייצר החזר השקעות גבוה יותר מאשר ענפי הגנה, וזאת בשל מאפייני הסיכון השונים המיוחסים להן. לחברה מסוכנת יותר עלות הון גבוהה יותר ועלות הון גבוהה יותר.

יתר על כן, כדאי להשוות את ההחזר על ההשקעה של החברה לעלות ההון שלה עלות הון עלות הון היא שיעור התשואה שבעל מניות דורש לצורך השקעה בעסק. שיעור התשואה הנדרש מבוסס על רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה. לחברה שהרוויחה תשואה להון הגבוה מעלות ההון שלה יש ערך מוסף. מלאי של חברה עם 20% ROE יעלה בדרך כלל כפול מזה של ROE של 10% (כל השאר שווים).

פורמולת דופונט

הנוסחה של DuPont ניתוח DuPont בשנות העשרים של המאה העשרים, ההנהלה בתאגיד DuPont פיתחה מודל בשם DuPont Analysis לצורך הערכה מפורטת של רווחיות החברה, מפרק את ההחזר על ההשקעה לשלושה מרכיבים מרכזיים, שכולם מועילים כשחושבים על רווחיות החברה. ההחזר על ההשקעה שווה לתוצר של שולי הרווח הנקי של החברה, מחזור נכסים ומינוף פיננסי:

נוסחת דופונט להחזר הון ניתוח DuPont בשנות העשרים של המאה העשרים, הנהלת חברת DuPont Corporation פיתחה מודל בשם DuPont Analysis לצורך הערכה מפורטת של רווחיות החברה.

אם שולי הרווח הנקי גדלים עם הזמן, החברה מנהלת את הוצאות התפעול והפיננסים שלה היטב וההחזר על ההשקעה אמור גם לגדול עם הזמן. אם מחזור הנכסים גדל, החברה מנצלת את נכסיה ביעילות ומייצרת יותר מכירות לדולר של נכסים בבעלות. לבסוף, אם המינוף הפיננסי של החברה יגדל, החברה יכולה לפרוס את הון החוב להגדלת התשואות. ניתוח DuPont מכוסה בפירוט בקורס יסודות ניתוח פיננסי של האוצר.

הסבר וידאו על התשואה להון

להלן הסבר וידאו על הנהגים השונים התורמים להחזר ההון של החברה. למד כיצד הנוסחה עובדת במדריך קצר זה, או עיין בקורס ניתוח פיננסי מלא!

אזהרות של תשואה להון

בעוד שניתן להשתמש במימון חוב להגברת ההחזר על ההשקעה, חשוב לזכור כי לעיסוק יתר יש השפעה שלילית בצורה של תשלומי ריבית גבוהים וסיכון מוגבר למחדל חובות ברירת מחדל ברירת מחדל של חוב קורה כאשר לווה אינו משלם את שלו הלוואה במועד בו היא נדרשת. המועד בו מתרחש ברירת המחדל משתנה, בהתאם לתנאים עליהם סוכם הנושה והלווה. חלק מההלוואות ברירת מחדל לאחר שהחמצת תשלום אחד, ואילו אחרות ברירת המחדל רק לאחר החמצה של שלושה תשלומים או יותר. . השוק עשוי לדרוש עלות הון גבוהה יותר, ולהפעיל לחץ על הערכת השווי של החברה עקרונות הערכה להלן עקרונות הערכת השווי העיקריים שעליהם לדעת בעלי עסקים שרוצים ליצור ערך בעסק שלהם. הערכת שווי עסק כוללת את.בעוד שחובות בדרך כלל נושאים בעלות נמוכה יותר מההון העצמי ומציעים את היתרון של מגן מס. מגן המס. מגן מס הוא ניכוי מותר מהכנסה חייבת המביאה להפחתת מיסים. ערך המגנים הללו תלוי בשיעור המס האפקטיבי עבור התאגיד או הפרט. הוצאות נפוצות הניתנות לניכוי כוללות פחת, הפחתות, תשלומי משכנתא והוצאות ריבית, הערך הרב ביותר נוצר כאשר המשרד מוצא את מבנה ההון האופטימלי שלו המאזן את הסיכונים וההטבות של מינוף פיננסי.תשלומי משכנתא והוצאות ריבית, הערך הרב ביותר נוצר כאשר חברה מוצאת את מבנה ההון האופטימלי שלה המאזן את הסיכונים והתגמולים של מינוף פיננסי.תשלומי משכנתא והוצאות ריבית, הערך הרב ביותר נוצר כאשר חברה מוצאת את מבנה ההון האופטימלי שלה המאזן את הסיכונים והתגמולים של מינוף פיננסי.

יתר על כן, חשוב לזכור כי ההחזר על ההשקעה הוא יחס, והמשרד יכול לנקוט בפעולות כגון ירידת ערך נכסים ירידת ערך של ירידת ערך של נכס קבוע ניתן לתאר כירידה פתאומית בשווי ההוגן עקב נזק פיזי, שינויים. בחוקים הקיימים היוצרים ירידה קבועה, התיישנות הטכנולוגיה וכו '. במקרה של ירידת ערך של רכוש קבוע, החברה צריכה להקטין את שווי הספרים שלה ולרכוש רכישות חוזרות. לקנות בחזרה מניות של חברה שנמכרו בעבר לציבור. חברה עשויה להחליט לרכוש מחדש את המניות שלה ולשלוח איתותי שוק כי מחיר המניה עשוי לעלות, ולנפח את המדדים הפיננסיים הנקובים במספר המניות הבולטות (למשל רווח למניה או רווח למניה).או פשוט משום שהיא רוצה להגדיל את חלקה העצמי בחברה. להגדיל באופן מלאכותי את ההחזר על ההשקעה על ידי הקטנת ההון העצמי הכולל (המכנה).

משאבים נוספים

זה היה המדריך של האוצר להחזר ההון, נוסחת ההחזר על ההון והיתרונות והחסרונות של מדד פיננסי זה. מימון היא ספקית של הסמכת FMVA® ייעוד FMVA (Digital Modelling & Valuation Analyst) והצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים העובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי. כדי להמשיך וללמוד ולהרחיב את כישורי האנליסטים הפיננסיים שלך, עיין במשאבים פיננסיים יקרים נוספים אלה:

  • החזר על נכסים (ROA) החזר על נכסים ונוסחת ROA פורמולה ROA. החזר על נכסים (ROA) הוא סוג של מדד החזר השקעה (ROI) המודד את רווחיות העסק ביחס לסך נכסיו. יחס זה מציין את ביצועי החברה על ידי השוואת הרווח (הרווח הנקי) שהיא מייצרת להון שהשקיעה בנכסים.
  • מדריך ל- EBITDA EBITDA EBITDA או רווחים לפני ריבית, מס, פחת, הפחתות הם רווחי החברה לפני שמתבצע ניכוי נקי זה. EBITDA מתמקד בהחלטות התפעוליות של עסק מכיוון שהוא מסתכל על רווחיות העסק מפעילות הליבה לפני ההשפעה של מבנה ההון. פורמולה, דוגמאות
  • מדריך תזרים מזומנים הערכת שווי חינם מדריכי הערכת שווי ללמוד את המושגים החשובים ביותר בקצב שלך. מאמרים אלה ילמדו אותך על שיטות עבודה מומלצות לשווי עסקי וכיצד ניתן להעריך חברה באמצעות ניתוח חברות מקביל, מודל תזרים מזומנים מוזל (DCF) ועסקאות תקדימיות, כמשמשות בבנקאות השקעות, בחקר מניות,
  • שיטות עבודה מומלצות למודל פיננסי מדריך פיננסי בחינם מדריך דוגמנות פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלושת ההצהרות, ניתוח DCF ועוד