ריבית נצברת לעומת ריבית קבועה - סקירה כללית, הבדלים, דוגמאות

כאשר משקיעים במניות ובאיגרות חוב, משולמים למשקיעים ריבית שנצברה לעומת ריבית רגילה בתקופה מוסכמת. תשלומי הריבית אינם משולמים באופן מיידי, ומנפיקי האבטחה יהיו חייבים למשקיעים כסף בכל זמן מסוים, תלוי בזמן שחלף מאז שהתשלום האחרון התקבל.

ריבית נצברת לעומת ריבית רגילה

ריבית שנצברה מתייחסת לחיובי הריבית המצטברים שהוכרו בספרי החשבונות אך טרם שולמו. לעומת זאת, ריבית רגילה יכולה להיות הריבית שנצברה על חיסכון בנקאי או הריבית הנגבית בגין הלוואת כסף מהבנק.

סיכום קצר

  • ריבית שנצברה היא הריבית המצטברת שהוכרה ונרשמה אך לא שולמה למועד ספציפי.
  • ריבית רגילה היא התשלום המתבצע בתמורה להלוואת כסף מהמלווה.
  • דוגמא לריבית שנצברה היא ריבית אגרות חוב וריבית הלוואות, אשר מוכרות לפני ביצוע התשלום בפועל.

מהי ריבית נצברת?

ריבית שנצברה היא מונח חשבונאי המתייחס לסכום הריבית שהתהווה בתאריך ספציפי אך טרם שולם. ריבית שנצברה יכולה להיות דו צדדית, כלומר, היא יכולה להיות בצורה של הוצאות ריבית שנצברו הוצאות ריבית הוצאות ריבית נובעות מחברה שמממנת באמצעות חוב או חכירת הון. הריבית נמצאת בדוח רווח והפסד, אך ניתן לחשב אותה גם באמצעות לוח החובות. על לוח הזמנים להתוות את כל חלקי החוב העיקריים שיש לחברה במאזן שלה, ולחשב ריבית על ידי הכפלת החוב על ידי הלווה או הכנסות ריבית שנצברו הכנסות ריבית הכנסות ריבית הן הסכום ששולם לגוף בגין הלוואת כספו או התרת אחר הישות משתמשת בכספיה. בקנה מידה גדול יותר,הכנסות מריבית הן הסכום שנצבר מכספי משקיע שהוא מציב בהשקעה או בפרויקט. על פיקדונות לקוחות שחייבים הבנק.

המונח ריבית נצברת יכול לשמש גם בכדי להתייחס לריבית שנצברה על אגרות חוב מאז תקופת תשלום ריבית האג"ח הקודמת. סכום הריבית שנצברה נקבע נכון ליום האחרון של תקופת החשבונאות הנוכחית, שיכול להיות חודש, רבעון או שנה. הוא נרשם כרישום יומן מתואם בסוף תקופת החשבונאות מחזור חשבונאות מחזור החשבונאות הוא התהליך ההוליסטי של רישום ועיבוד של כל העסקאות הכספיות של חברה, ממועד ביצוע העסקה, ועד לייצוגה בדוחות הכספיים, ועד סגירת החשבונות. החובה העיקרית של מנהל חשבונות היא לעקוב אחר מחזור החשבונאות המלא מתחילתו ועד סופו.

יש להכיר ולרשום את סך הריבית שנצברה בדוח רווח והפסד עוד לפני קבלת התשלום. סכום הריבית שהוכר על ידי הלווה אך טרם שולם למלווה נקרא ריבית שנצברה, שנרשמת בדוח רווח והפסד כהוצאה.

מצד המלווה, סכום הריבית שהוכר כהכנסה אך טרם שולם על ידי הלווה ידוע כריבית ריבית שנצברה, אשר נרשמת בדוח רווח והפסד כהכנסות. כמו כן, חלק מהכנסות ריבית או הוצאות ריבית שטרם שולמו נרשם כנכס או התחייבות במאזן.

חשבונאות ריבית שנצברה

תפיסת חשבונאות הצבירה מחייבת להכיר בעסקאות כאשר הן מתרחשות גם אם התשלום לא בוצע. הוא מבטיח כי הריבית הצבורה שנצברה תוכר ותירשם בתקופה הנכונה כאשר היא מתרחשת ולא כאשר היא משולמת. זה מנוגד לתפיסה של חשבונאות מזומנים, המחייבת כי עסקאות הכנסות והוצאות יירשמו כאשר מזומנים מחליפים ידיים.

דוגמה מעשית לעניין שנצבר

נניח כי ABC מוגבלת לקחה הלוואה בסך 200,000 $ בבנק XYZ בריבית שנתית של 10%. ABC נדרשת לבצע תשלומי ריבית חודשיים על בסיס הריבית השנתית ריבית שנתית אפקטיבית. הריבית השנתית האפקטיבית (EAR) היא שיעור הריבית המותאם להתאמה לתקופה נתונה. במילים פשוטות, היעיל. ההלוואה תבשיל תוך שנה, ותשלומי הקרן והריבית יופיעו במלואם באותה עת. במהלך תקופת ההלוואה, ABC תצטרך לבנק 54.79 דולר בכל יום בשנה של 365 יום.

יש להכיר ולהוציא את הוצאות הריבית בדוח רווח והפסד של החברה תוך כדי הצטברותן, למרות שלא הועבר מזומן למלווה. בסוף החודש תצבור החברה הוצאות ריבית בסך 1,666.67 $ וזה הסכום שהיא תשלם כתשלומי ריבית חודשיים.

הריבית הצבורה מכונה ריבית שנצברה. לאחר ששולמו הוצאות הריבית שנצברו, הן יתאפסו לאפס, והאינטרסים שנצברו יצטברו שוב חודש אחר חודש.

מהי עניין רגיל?

ריבית רגילה היא התשלום המתבצע כחיובים עבור הלוואת הלוואה. כאשר אדם לווה כסף מבנק, מאיגוד אשראי או מיחיד, הוא נדרש לשלם ריבית מסוימת על ההלוואה שהוענקה להם. ריבית יכולה להיות גם הכנסה, בה אדם מרוויח הכנסות ריבית על כסף שהופקד בחשבון נושא ריבית. מוסבר בהרחבה להלן.

ריבית על כסף מושאל

כאשר לווה לוקח הלוואה מבנק או ממוסד פיננסי אחר, המלווה גובה ריבית שצפויה להיות משולמת בתוך משך ההלוואה. הריבית היא עלות ההלוואות, ושיעור הריבית הנגבה יהיה תלוי בגורמים שונים כגון שיעור ההלוואות של הפדרל ריזרב, האינפלציה, תקופת הפירעון של ההלוואה, ציון האשראי ציון האשראי ציון האשראי הוא מספר המייצג את המצב הכספי והאשראי של הפרט. ויכולת להשיג סיוע כספי ממלווים. המלווים משתמשים בציון האשראי כדי להעריך את כשירותו של לווה פוטנציאלי להלוואה ואת תנאי ההלוואה הספציפיים. והיסטוריית אשראי.

לדוגמא, אם אדם לוקח הלוואה של 10,000 דולר בריבית של 12%, הוא / היא יידרש לשלם ריבית של 1,200 דולר עבור ההלוואה. אם משך ההלוואה הוא שנה, הלווה יידרש לשלם 100 דולר לחודש בתשלומי ריבית.

ריבית על פיקדונות

כאשר אתה מפקיד כסף בחשבון נושא ריבית, הבנק משלם ריבית באחוז מסוים כדי להשתמש בכסף. בדרך כלל הבנקים משתמשים בכסף המופקד בחשבון הלקוח לצורך הלוואות ללווים. בתמורה, הבנק ישלם ריבית מסוימת לבעל החשבון, בדרך כלל בריבית נמוכה יותר משיעור הריבית הנגבה על הלוואות.

הכנסות ריבית מההפקדות ימשיכו להצטבר כל עוד יש ללקוח כסף בחשבון, והן ממשיכות להפקיד כספים נוספים לחשבון. דוגמאות לחשבונות המניבים ריביות כוללים חשבונות שוק כספים, אישורי הפקדה וחשבון חסכון.

קריאות קשורות

תודה שקראת את המדריך של האוצר לריבית שנצברה לעומת ריבית רגילה. מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, משאבי האוצר הנוספים להלן יהיו שימושיים:

  • אחוז אחוז שנתי (אפריל) אחוז אחוז שנתי (אפריל) שיעור האחוז השנתי (אפריל) הוא שיעור הריבית השנתי שעל אדם לשלם על הלוואה, או שהוא מקבל על חשבון פיקדון. בסופו של דבר, אפריל הוא מונח אחוז פשוט המשמש לביטוי הסכום המספרי שמשלם אדם או ישות מדי שנה בגין הזכות ללוות כסף.
  • ריבית מורכבת באופן רציף ריבית מורכבת באופן רציף ריבית מורכבת באופן רציף היא ריבית המחושבת על הקרן הראשונית, כמו גם כל הריבית האחרת שנצברה. הרעיון הוא שהמנהל יקבל ריבית בכל נקודות הזמן, ולא בצורה נפרדת בנקודות זמן מסוימות.
  • ריבית פריים ריבית המונח "ריבית פריים" (המכונה גם ריבית הלוואת פריים או ריבית פריים) מתייחס לריבית שגובים בנקים מסחריים גדולים על הלוואות ומוצרים המחזיקים לקוחותיהם עם דירוג האשראי הגבוה ביותר.
  • ריבית פשוטה לעומת ריבית מורכבת ריבית פשוטה לעומת ריבית מורכבת במאמר זה נדון בריבית פשוטה לעומת ריבית דריבית ונמחיש את ההבדלים העיקריים שיכולים להיווצר ביניהם. ניתן לראות בתשלומי ריבית מחיר של הלוואת כספים בשוק.